JONA

Pro odborníky

 Computer Kinesiology Profi

Princip CK – Computer Kinesiology

Princip, z kterého systém CK Computer Kinesiology vychází, vyjádřil Doc. MUDr. František Véle, CSc.: „Kineziologie vychází z vědecky potvrzeného poznatku, že na pohybovém systému se projevují všechny poruchy organismu a řadu funkčních poruch je možno přes pohybový systém zpětně ovlivnit.“
Computer Kinesiology (CK, computerová kineziologie, počítačová kineziologie) je název pro medicínský expertní informační systém, kterým lze objektivizovat časné poruchy funkcí hybné soustavy. CK umožňuje při prvním vyšetření klienta zhodnotit závažnost poruch funkcí organizmu jako celku a provést určitou diferenciální diagnostiku příčin poruch funkcí. Dynamika změn nálezů CK při kontrolních vyšetřeních (tři až pět terapií) poskytuje prognostickou hodnotu dalšího vývoje změn funkcí a vede buď k pokračování léčby navržené systémem CK nebo k indikaci dalších diagnostických a terapeutických postupů oborů klasické medicíny. Jednoduchost, reprodukovatelnost, ekonomická nenáročnost, standardní algoritmus vyšetření a možnost statistického vyhodnocení získaných dat je cennou devizou systému CK. Použití CK umožňuje dokladovat efektivitu prováděné terapie a je validní pro objektivizaci funkčních poruch pohybového systému. Mimořádný význam má validita výstupů CK u vědeckého výzkumu. Využitím diagnostické části systému CK se tak splňují požadavky Evidence Based Medicine (EBM) tj. konceptu medicíny založené na vědeckých důkazech.
V CK technika nenahrazuje práci terapeuta, ale umožňuje mu věnovat se detailněji a komplexněji zdravotním potížím klienta a rychle nalézt jejich možné příčiny včetně vzájemných souvislostí. Následná terapie je efektivní a adekvátní momentálnímu stavu klienta.


Popis CK – Computer Kinesiology

CK Computer Kinesiology je medicínský expertní a informační systém, který v sobě zahrnuje několik desítek specializovaných programů pro diagnostiku a návrh terapie nerovnováh a funkčních poruch pohybového systému. Jednotlivé programy expertního a informačního systému CK se liší především podle kvalifikace uživatele. Systém CK zahrnuje odborné úrovně pro lékaře, fyzioterapeuty, maséry a cvičitele. V systému CK je i část s názvem CBG – CyberBodyGuard, která je určena pro samostatné použití proškolenými klienty pro pravidelnou preventivní kontrolu zdravotního stavu a regulaci počínajících poruch funkcí. Spojení odborných částí systému CK s domácí částí CBG Home je mohutným nástrojem kontroly stavu zdraví a regulace sebeúzdravných procesů. Práce se systémem CBG Home motivuje klienta ke změně životního stylu, poskytuje mu zpětnou vazbu o efektu provedených změn, optimalizuje individuální péči o jeho zdraví a umožňuje terapeutovi kontrolovat postup terapie na dálku a tak optimalizovat četnost návštěv v odborném centru. Odborné úrovně CK umožňují terapeutovi zhodnotit klientovy potíže a navrhnout adekvátní individuální terapii, případně doporučit další doplňující vyšetření. Některé odborné úrovně jsou obohaceny o specializované programy zaměřené na určité zdravotní potíže, například na poruchy funkcí a bolestí páteře v bederní oblasti ( low back pain), program pro dýchací systém (vhodný například pro osoby s chronickými záněty průdušek a astma bronchiale) nebo programy pro gynekologické problematiky. V celém systému CK platí zásada, že vyšší odborná úroveň má vždy přístup k podrobnějším informacím než nižší odborné úrovně a vyšší odborné úrovně umožňují kontrolu nižších odborných úrovní (fyzioterapeut kontroluje práci maséra nebo cvičitele, lékař všechny).


Části CK – Computer Kinesiology

Systém CK má vždy nejméně tyto základní části :
archiv (databáze klientů)
testovací (diagnostickou) část
vyhodnocovací část (vyhodnocení vložených dat)
návrhovou část (návrh individuálně aktuálně doporučených ošetřovacích úkonů)
optimalizační část (individuální terapie)

Archiv

Archiv obsahuje databázi karet klientů. Umožňuje zakládat, archivovat, třídit a zpracovávat archiv karet klientů. Karta klienta obsahuje základní údaje o klientovi, přehled archivovaných výsledků provedených testování (diagnostik) a provedených ošetření.

Testovací část (diagnostika)

V testovací (diagnostické) části jsou využívány vyšetřovací postupy běžně používané v rehabilitaci, ortopedii a neurologii. Podle odborné úrovně terapeuta, který s programem pracuje, jsou zobrazovány odpovídající vyšetřovací postupy. CK pracuje s testováním omezení rozsahů pohybů, vyhledáváním trigger points nebo porovnáním svalového napětí u vybraných dvojic svalů. 

Vyšetření probíhá převážně ve stoji (v posturální zátěži), aby se demaskovaly skryté stranové nerovnováhy v držení těla. Část CBG používá k testování omezení rozsahů pohybů speciální sestavu testovacích cviků. Jednotlivé dvojice testů jsou zobrazovány na obrazovce v daném pořadí. Terapeut provádí vždy celou standardní sestavu testů a vyšetřuje celé tělo, bez ohledu na obtíže klienta. Po zadání všech požadovaných hodnot do software CK, provede program komplexní podrobnou analýzu i s využitím reflexních vztahů orgánů a pohybového systému. Výsledek této analýzy je následně zobrazen graficky.

Vyhodnocovací část CK Profi

Vyhodnocovací část zobrazuje výsledky analýzy provedených vyšetřovacích testů v systému CK. Přístup k jednotlivým funkcím vyhodnocovací části se liší podle odborné úrovně terapeuta. Výsledky jsou zobrazeny grafy s doprovodnými číselnými údaji.


Základní graf znázorňuje celkový součet (lze říci stupeň) nálezů poruch funkcí pohybového systému z pohledu biomechanického, hodnotí tedy především   stranové   rozdíly v napětí svalů a pohyblivosti kloubů. Za každou opakovaně provedenou diagnostiku v testovací části se zobrazí nový barevný sloupec. Výška sloupce a jeho barva je jednoduchým ukazatelem efektu léčby pomocí CK. Je-li terapie úspěšná, měla by se znázorněná míra nerovnováhy při další diagnostice zmenšovat. Ideální výsledek virtuálního zdravého stranově dobře vyváženého jedince je znázorněn sloupcem žluté barvy, zelené pásmo je pásmo normy populace, modré pásmo ukazuje na lehké funkční poruchy pohybového systému a červené pásmo vypovídá o výrazném nálezu poruch funkcí pohybového systému.


Na dalším grafu jsou zobrazeny nálezy v pohybových segmentech (vodorovné zelené úsečky) a v pohybových řetězcích (svislé modré sloupce) dle metodiky CK. Největší počet nálezů je zobrazen sloupcem červené barvy, místa s největším počtem reflexních vazeb jsou označena barevnými značkami. Označením takovéhoto místa grafu umožňuje systém CK zobrazit reflexní vztahy těchto míst k ostatním částem těla, vnitřním orgánům a endokrinním žlázám. Číselné hodnoty ve spodní střední části grafu ukazují na „přetížení“ jednotlivých úseků páteře, vypovídají o kvalitě tkání pohybového systému a o jeho řízení. Graf dává určitý obraz o komplexní funkci pohybového systému jako celku, o místech největších poruch funkcí tzv. rizikových místech a jejich vzájemných vztazích. Při opakovaném vyšetření umožňuje software zobrazit výsledky minulých diagnostik vybraného klienta a porovnávat vzájemné rozdíly (zlepšení, zhoršení) jednotlivých zobrazených parametrů. Při větším počtu diagnostických záznamů umožňuje „přehrát“ jejich proměny v čase a odhalit tak místa, která se v záznamech trvale opakují a tudíž představují možné riziko do budoucna. Takovýto nález je dobrým vodítkem především pro lékaře při plánování dlouhodobého léčebného a preventivního plánu klienta.

Expertní a informační systém CK dále prezentuje ve vyhodnocovací části skupinu obrázků, které znázorňují „nejohroženější“ místa v oblasti svalů, kostí, kloubů, páteře, vazů, žeber, vnitřních orgánů a endokrinních žláz.Ikona na obrázku znázorňuje reflexně spřažené místo (orgán), číslo na spodní straně ikony ukazuje počet reflexních vazeb, které expertní systém nalezl ve vazbě mezi funkcí tohoto místa (orgánu) a dysfunkcemi pohybového systému. Další číslo v závorce udává procentuální poměr počtu vazeb k nejvyššímu počtu nalezených vazeb. Ikony jsou seřazeny podle počtu nalezených vazeb. Rozhodující je dynamika změn těchto nálezů po opakovaných diagnostikách s následným ošetřením.

Návrhová část CK Profi

Na základě dysfunkcí pohybového systému zjištěných v testovací části navrhne systém CK vhodný individuální postup terapie aktuálního stavu. Podobně jako má každý zámek svůj klíč, tak i každý stav dysfunkcí pohybového systému má svůj „klíč“, kterým se zjištěné dysfunkce mohou efektivně ovlivnit. Terapeut má možnost na základě výsledků testovací části a jeho úrovni povolených způsobů terapie vybrat způsob terapie (FT techniky, různé masáže, různé druhy cvičení…). Může též využít externí databáze, kam odešle archiv klienta a obdrží doporučení vhodného způsobu terapie. Návrh terapie může ponechat na systému CK v automatickém nebo manuálním režimu. Úroveň náročnosti sestavy ošetřovacích úkonů navrženou systémem CK může terapeut dle svých zkušeností a úvah kdykoliv změnit, může měnit i čas trvání celého ošetření. Návrhová část systému CK má pouze informační a poradní funkci. Jedině terapeut, který je v přímém kontaktu s klientem, může rozhodnout o způsobu a náročnosti ošetření. Systém automaticky přepočítává navrženou sestavu ošetření podle parametrů schválených terapeutem. I v průběhu provádění ošetření může terapeut kterýkoliv z navržených úkonů ošetření nechat přepočítat na méně náročné parametry nebo úkon zcela vynechat pro kontraindikaci.
Návrhová část nabízí různé způsoby ošetření, přičemž každý způsob ošetření může být použit v různých podprogramech s různým zaměřením. Podprogramy pro návrh ošetření nazýváme zkráceně DISK. Výběr DISKů si každé pracoviště volí samo, podle převažující skladby klientů nebo podle zaměření na různé zdravotní potíže. Podle způsobu ošetření jsou DISKy roztříděny do jednotlivých skupin nazvaných Collection.
Collection, se kterými pracují nižší odborné úrovně (Wellness, Wellness Gym, Home), využívají i programy v odborné úrovni Profi, ale tyto programy používají složitější algoritmy návrhu ošetření, používají větší počet ošetřovacích technik a cviků, více ošetřovaných míst těla. Přehled hlavních Collection:
   Collection Massage má výběr z DISKů
Disk Massage Manual – využívá manuální techniky, ošetření tímto DISKem je vhodné pro osoby s velkou fyzickou zátěží a sportovce.
Disk Massage Manual Relax – je vhodný především pro osoby, jejichž pohybové potíže nemají převážně mechanický původ, ale výrazně souvisí s nevhodnou životosprávou a psychickým přetížením.
Disk Massage Manual Points – ošetření tlakovou masáží ve vybraných bodech. Ošetření je vhodné jako příprava na další způsoby ošetření, případně jako ukončovací terapie.
Disk Massage Manual Individual – je určen pro osoby, které mají vytvořen svůj individuální profil. Koriguje funkce pohybového systému na míru asymetrie, při které se klient cítí nejlépe.
   Collection Gymnastic využívá různých druhů cvičení. Podle druhu cvičení jsou k dispozici programy řady
Classic – cvičení založené na  speciálním řízeném způsobu dýchání v určité pozici. Je vhodné především pro začátečníky, kdy omezení funkcí pohybového systému má úzkou souvislost s nedostatkem pohybu nebo špatnou životosprávou.
• Dynamic – cvičení využívající pohyb těla z výchozí do koncové polohy a zpět v určitém rytmu. Je vhodné pro osoby bez akutních potíží, které mají rády pohyb.
Veterans – cvičení využívající kombinaci strečinkových cviků s dýcháním v určité pozici. Vhodné především pro starší osoby.

     Collection Total Gym – využívá cvičení na cvičební lavici Total Gym. Vhodné pro osoby, které chtějí pravidelně posilovat.
  Collection Unguent využívá nanášení mastí na různé části těla. Podle druhu požité masti jsou k dispozici programy řady
Unguent Boby Star využívající masážní emulze BOBY Star, která je vhodné především pro sportovce nebo osoby s velkou fyzickou námahou.
Unguent Traumaplant využívá mast TRAUMAPLANT. Vhodný je především pro osoby s kloubními potížemi.
• Unguent JUST využívající různých mastí JUST, která je vhodné především pro sportovce nebo osoby s velkou fyzickou námahou.

Unguent Karitol využívající masážní emulze Karitol, která je vhodné především pro sportovce nebo osoby s velkou fyzickou námahou.

 

Optimalizační část (terapie)

V optimalizační části zobrazuje systém CK terapeutovi postupně jednotlivé úkony s uvedením techniky ošetření, místa, času, intenzity a rytmu působení.

Základní terapie vyžaduje obvykle 3 až 5 návštěv odborného centra CK v krátké době po sobě pro posouzení dynamiky změn reflexních vazeb a rozhodnutí o dlouhodobém léčebném  a preventivním plánu. 

Systém léčebného cvičení je možné provádět v centrech CK pod odborným dohledem nebo po proškolení či zácviku v odborném centru samostatně doma. Pro pokračování terapie doma je určen systém CBG CyberBodyGuard, který umožňuje snadno kontrolovat a příznivě ovlivňovat zdravotní kondici i mimo návštěvy odborných center CK.

Použití CK

Systém CK je možno provozovat ve zdravotnictví (především v ordinacích ortopedie, podiatrie, neurologie, rehabilitace, myoskeletální medicíny…) i v nemedicínské sféře primární prevence (v masérských centrech, fitcentrech, centrech zdraví…) nebo jako součást uceleného systému péče na specializovaných pracovištích v lázních, odborných léčebných ústavech a jinde.


Odborné úrovně CK

odborná – (Profi) pro lékaře a fyzioterapeuty,
masážní – (Wellness) pro maséry,
cvičební – (Wellness Gym) pro cvičební centra a fitness,
Pro samostatné používání poučenými klienty je určen systém CBG CyberBodyGuard
Programy všech odborných úrovní ukládají úplnou informaci o funkci pohybového systému. Ve vyhodnocovací části zobrazují pouze informace, které odpovídají dané odborné úrovni. Čím vyšší úroveň, tím více informací a ošetřovacích technik má odborník k dispozici. Vyšší úroveň může kontrolovat úrovně nižší.

Indikace

CK umožňuje komplexní vysoce individualizovaný přístup ke klientovi. Primárně je CK určena pro prevenci a léčbu funkčních poruch pohybového systému. Dále je možno systém CK použít u sekundárních reflexních funkčních poruch (pooperační a poúrazové stavy…) a pro udržení stavu funkcí u chronických chorob. Systém CK lze úspěšně indikovat pro onemocnění psychosomatická. Významnou roli má v diferenciální diagnostice LBP a u hernie disku.

Kontraindikace

Před zahájením léčby CK je nutné lékaře nebo terapeuta informovat o důležitých okolnostech zdravotního stavu (úrazy, operace, probíhající léčba, užívané léky). Klient vyplňuje dotazník a podepisuje informovaný souhlas. Diagnostickou část lze provést u osoby, která je schopna samostatně alespoň 15 minut stát a komunikovat s terapeutem. Pro terapeutickou část platí obecné kontraindikace oboru RFM. Jedině terapeut může rozhodnout, zda lze úkon navržený systémem CK provést.

Výhody

Hlavní výhody systému CK jsou:
• Metoda lege artis – CK využívá vyšetřovacích a léčebných způsobů běžně používaných v ordinacích a unikátním postupem je kombinuje,
• individualizace – CK je zaměřena na pacienta, nikoliv na diagnózu,
• adekvátnost – každé ošetření vychází ze znalosti aktuálního stavu pacienta,
• komplexnost – podrobná počítačová analýza s využitím poznatků z různých medicínských oborů podává celostní obraz pacienta,
• efektivnost – korekcí kritických míst, jež jsou příčinou potíží, je dosaženo rychlého a dlouhodobého efektu bez nepříznivé zátěže pacienta,
• jednoduchost – provedení diagnostiky a celkového vyhodnocení je jednoduché a trvá 15 – 20 minut,
• standardnost – CK zaručuje stejnou kvalitu diagnostiky a ošetření na různých pracovištích,
• systémovost – CK tvoří ucelený systém péče od preventivní diagnostiky a korekce prováděné pacienty až po odbornou práci specializovaných lékařů,
• kontinuální péče – propojenost domácí a odborné úrovně diagnostiky umožňuje lékaři získat dlouhodobý přehled o změnách v těle klienta bez nutnosti návštěvy ordinace,
• masovost – svojí jednoduchostí a komplexností je CK vhodná pro masovou prevenci,
• investiční nenáročnost – zavedení CK nevyžaduje nákup speciálních zařízení ani velké investice.

Nevýhody

CK není hrazena zdravotními pojišťovnami.

Ochrana důvěrných informací

V celém systému CK je ochrana důvěrných informací pečlivě zabezpečena ve všech úrovních. Do software jsou vkládány údaje pod unikátním osobním kódem, který zná pouze pacient a ošetřující lékař nebo terapeut. Všechny údaje v počítači jsou uloženy v zašifrované podobě a jsou zabezpečeny několika způsoby před neoprávněným použitím.

Doporučení

Doporučujeme využít možností, které poskytuje propojení odborných úrovní expertního a informačního systému CK s částí CBG CyberBodyGuard pro samostatnou „domácí“ kontrolu. To umožňuje trvalou kontrolu kondice těla s odborným dohledem „na dálku“.