JONA
Zpět

Reference | Slovy odborníků | Zkušenosti klientů

KINEZIOLOGIE V PRAXI klinických oborů medicíny

   Doc. MUDr. Dobroslava Jandová

   IPVZ Praha, MedicentrumJONA Praha

 

 

Humánní medicína je detektivkou. A tak jako detektivové k rozklíčování případů posuzují celek a pomáhají jim i drobné známky a jakoby „nepodstatné“ maličkosti, tak humánní medicína skládá u jednotlivých osob znalosti o funkcích celého organizmu, jednotlivých orgánů, tkání, o tělních systémech v korelaci s výsledky pomocných vyšetření. Pro porozumění provázanosti lidského organismu a jeho geniální organizace je důležité vědecké poznání Sira Charlese Scotta Sheringtona (nositele Nobelovy ceny za medicínu a fyziologii z r. 1932), který prokázal, že pohybový systém je „common path way“ - kde se zobrazují všechny poruchy funkcí (Véle, 2012). Volně přeloženo: pohybový systém je „zrcadlem“ veškerého dění v těle. Dlouhotrvající porucha funkce vede vždy k poruše struktur (Lewit, Janda, Véle, Vojta, Jirout a další nestoři české tzv. „pražské“ školy neurofyziologie, myoskeletální medicíny, léčebné rehabilitace atp.). Univerzitní medicína činí úžasné pokroky na poli diagnostiky a terapie strukturálních poruch. V jejich prevenci je však potřeba včasného odhalení poruch funkcí a jejich úprava. Podrobný kineziologický rozbor, tj. vyšetření funkcí pohybového systému, je praktickým rychlým nástrojem v ambulantní praxi.

V současnosti je jediným nástrojem splňujícím požadavky Evidence Based Mediciny (EBM) v objektivizaci funkčních poruch pohybového systému algoritmus vyšetření se jménem počítačové kineziologie – ve světe pod názvem COMPUTER KINESIOLOGY, kdy výstupem jsou čísla a grafy. Medicinský expertní informační systém Computer Kinesiology během 10-15 minutového vyšetření umožňuje spolu s vyšetřením stoje na 2 vahách a vyhodnocením tvaru plosek nohou (plochonoží – pes planus, vysoká noha – pes cavus, kombinace vad typu pes cavovalgus apod.) odlišit biomechanické příčiny od jiných příčin poruch funkcí držení těla a mobility/lokomoce. Systém Computer Kinesiology není určen pro stanovení diagnózy, ale uplatňuje se pro záchyt funkčních poruch pohybového systému. Díky výjimečnému softwaru umožňuje zaměřit pozornost lékaře a fyzioterapeutů na úzké reflexní segmentové vztahy k odhalení dysfunkcí primárně vnitřních orgánů (projekce vertebro-somatické, somato-motorické, apod.), dokáže odlišit poruchy řízení (vertikální řízení organizmu - dysfunkce myofasciálních řetězců s řetězením funkčních poruch, poruchy z psychosomatické příčiny), uplatňuje se v prevenci (z endokrinologie např. hypothyreóza), ale také v odstraňování a bránění vzniku sekundárních funkčních poruch pohybového systému a páteře u neinfekčních chronických nemocí a stavů.

Jack Cohen (nositel Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství v r. 2001) a Ian James Stewart (vědec světového renomé na poli matematiky zaměřené na procesy živé přírody) úzce spolupracovali v oblasti gnozeologie a filozofie vědy se sirem Terry Pratchettem (doktorát r. 1999 na univerzitě ve Warwicku, za publikace ve vědě byl r. 2009 královnou Alžbětou II. jmenován rytířem), společně precizně popsali, jak se přírodní věda na konci 2. tisíciletí rozdělila do dvou odvětví: vědy o životě (o živé přírodě, biologie aj.) a fyzikální vědy (o neživé přírodě, geologie aj.). Klinická medicína s EBM (s velmi pozvolným návratem k personifikované medicíně) jakoby „zapomněla“ na fyziku, tj. na účinné vlivy „neživých“ a mnohdy i „nehmotných“ fyzikálních dějů neboli energií (teplo, tlak, tah, geomagnetizmus, terapeutické účinky slunečního záření se všemi složkami UV, IR, důležitosti viditelného světla, fyzikálně-chemické terapeutické účinky negativně nabitých iontů v ovzduší apod.) s přímými účinky na buňky a tkáně lidského organismu. Na fyzikální vlivy reaguje jinak zdravý a jinak nemocný člověk.

        Systém Computer Kinesiology (CK) (nemáme vhodnější české pojmenování) je jednoduchý, opakovatelný (čili reprodukovatelný), ekonomicky nenáročný. Má složku diagnostickou a složku úpravy nalezených poruch funkcí. CK systém je dostupný po několikadenním zaškolení (kurzem) lékařům, fyzioterapeutům (ti jediní mají přístup k medicinským informacím ze softwaru). Může jej používat k úpravě poruch funkcí pohybového systému i sportovním trenér či masér. Sled úkonů kineziologického rozboru (běžného/ obecně známého fyzioterapeutům a lékařům oboru RFM, všem absolventům kurzů myoskeletální medicíny a technik měkkých tkání) je daný algoritmem softwaru, takže se nezapomene vyšetřit některé části pohybového systému. Klient je vyšetřován převážně ve stoji a rozsahy pohybů ve velkých nosných kloubech dolních končetin vleže, protože je nelze vyšetřovat ve stoji. Získané údaje jsou v numerickém škálování a ručně se vkládají do softwaru, výsledek je dostupný ihned. Výstupem jsou čísla a grafy. Lze využít buď pouze diagnostickou část nebo i návrh terapie aktuálně adekvátní individuálně (cvičení, masáže).  Grafy diagnostické části mohou výhodně sloužit jako doklady efektu terapie a prognózy stavu klientů, motivačně je pro klienty důležitý i optický vjem důkazů změny jejich stavu funkcí do pásma zdraví.

Osobně používám v ambulantní praxi systém Computer Kinesiology od r. 1998. Neustále mne pozitivně překvapuje jako pomocník v diagnostice poruch funkcí, tak úžasnými efekty individuálního programu jednoduchých cviků v úpravě poruch funkcí (denně je časová zátěž pro klienta 15-20 min maximálně, jednoduché cviky ve stoji, vsedě, výjimečně vleže, cviky jsou kombinovány s dechovými rytmy).